Okresná Hasičská Liga Sabinov


Okresná hasičská liga Sabinov (ďalej len OHL SB) je občianskym združením, ktorého úlohou je pozdvihnutie hasičských súťaží v okrese Sabinov na úroveň, ktorá by spĺňala kritéria modernej hasičskej ligy a bola porovnateľná s úrovňou iných líg Slovenska. Je to liga, ktorá organizuje súťažné kolá v požiarnom útoku.

Cieľom OHL Sabinov ako občianskeho združenia, je podpora a rozvoj so zreteľom na hasičský šport. Združovanie a riadenie samostatných hasičských družstiev so záujmom o hasičský šport, ale aj o iné športové a spoločenské oblasti. Organizovanie súťaží v požiarnom útoku a spoločenských podujatí vrátaní ich technického vybavenie. Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti v hasičskej ale aj športovej, kultúrnej a spoločenskej oblasti. Spolupráca s verejnosťou, štátnymi i neštátnymi inštitúciami, s fyzickým aj právnickými osobami, ale aj iným občianskym združením. Spolupráca s obdobnými organizáciami na Slovensku a v zahraničí, zároveň ich výmena skúseností. Podpora miestnej a regionálne kultúry.

História OHL SB

Myšlienka Okresnej hasičskej ligy Sabinov vznikla počas hasičskej súťažnej sezóny 2014 v hlavách troch aktívnych nadšencov hasičského športu. Cieľom OHL SB bolo pozdvihnutie hasičských súťaží v okrese Sabinov na lepšiu úroveň, na akej v tom čase boli. Zároveň bolo ich cieľom dosiahnuť úroveň porovnateľnú s úrovňou iných okresov východného Slovenska. Aj keď sa v tom čase v okrese Sabinov behala neoficiálna liga už viac rokov – tým myslíme súťaže, ktoré sa určitým systémom bodovali, a bolo možné postúpiť na Finále východoslovenských hasičských líg, bolo potrebné vytvoriť oficiálnu hasičskú ligu. Túto myšlienku vtedajší zakladatelia predložili na Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany Sabinov (ďalej OV DPO) na prerokovanie. Po viacerých stretnutiach bola schválená podoba Smernice OHL SB. Po týchto krokoch sa začalo s oboznamovaním hasičskej verejnosti s myšlienkou OHL SB. Zasadol prípravný výbor, ktorý skompletizoval návrh Smernice, návrh na členov výboru OHL SB a zvolal 1. schôdzu OHL SB v obci Lúčka, dňa 14.02.2015.

Výbor OHL SB:

Ing. Dávid Molčan
predseda

DHZ Uz.Pekľany

Matúš Kyseľa
podpredseda

DHZ Plavnica

Jozef Zontág
tajomník

Gabriel Vojtko
pokladník

DHZ Jakubovany

Andrej Stempák
člen výboru

DHZ Veľký Lipník

Maroš Poremba
hlavný rozhodca

DHZ Lúčka

Rozhodcovia OHL SB:

Rozhodcovia na hlavnú základňu:
Vojtko Gabriel
– 0903 771 004 – Jakubovany
Marián Mikolaj – 0907 345 113 – Terňa
Jozef Šimoňák – 0911 295 604 – Šar. Michaľany
Andrej Stempák – 0911 803 879 – Veľký Lipník

Rozhodcovia na prípravnú základňu:
Gerhat Patrik – 0911 159 996 – Jakubovany
Radovan Rešetár – 0908 079 163 – Nemcovce
Denis Galdun – 0904 824 217 – Hermanovce

Štartérov na každé ligové kolo určuje a zabezpečuje Výbor OHL Sabinov v spolupráci s organizátorom.

Kontakt:

OHL Sabinov
082 71 Milpoš 1
IČO: 53227841
IBAN: SK74 8330 0000 0021 0206 5488

Spolupráca / sponzorstvo / marketing:
info@ohlsabinov.sk
ohlsabinov@gmail.com
Instagram: ohlsabinov
Facebook: OHL SB – Okresná Hasičská Liga Sabinov

Kontaktné osoby:

Dávid Molčan
Milpoš 1
082 71 Lipany
Slovenská Republika
tel. č. +421 918 689 481

Maroš Poremba
Lúčka 190
082 71 Lipany
Slovenská Republika
tel. č. +421 948 776 411