Oznam Výboru OHL SB

Výbor OHL Sabinov oznamuje, že výsledky 6. kola OHL Sabinov, ktoré sa konalo 6.8.2017 v obci Ražňany nebudú započítavané do hodnotenia ligy.

Odôvodnenie:
Výbor OHL Sabinov dostal podnet od členov Technickej komisie, ktorá kontrolovala trať, okolie a všetky technické podmienky súťaže, že niektoré body kontroly nie sú dodržané.
Výbor OHL SB po krátkej porade následne zhodnotil, že po úvodnom nástupe zvolá zástupcov všetkých ligových družstiev na poradu. Tu Výbor predložil návrh na hlasovanie o tom, či výsledky danej súťaže budú, alebo nebudú započítavané do celkového hodnotenia ligy.

Hlasovanie dopadlo nasledovne:
20 zúčastnených zástupcov ligových družstiev
– 11 hlasov za nezapočítavanie výsledkov danej súťaže do celkového hodnotenia ligy
– 9 hlasov za započítavanie výsledkov danej súťaže do celkového hodnotenia ligy

Výsledok:
Zástupcovia družstiev na podnet Výboru OH SB a Technickej komisie odhlasovali, že výsledky súťaže konanej dňa 6.8.2017 v Ražňanoch NEBUDÚ ZAPOČÍTANÉ do celkového hodnotenia ligy.

Výbor OHL Sabinov