Stretnutie predsedníctva DPO SR so zástupcami hasičských líg

Dňa 23. februára 2018 sa v zasadačke domu DPO SR v Bratislave uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi hasičských líg na Slovensku. Za našu ligu sa tohto stretnutia súčastnil Predseda OHL SB – Dávid Molčan a Hlavný rozhodca OHL SB – Jozef Šimoňák.

V úvode prezident DPO SR Pavol Ceľuch pozdravil prítomných zástupcov hasičských líg a položil prítomným otázku, či vidia reálne zjednotenie pravidiel v rámci hasičských líg. Konštatoval, že hasičský šport by mal byť prostriedkom na to, ako získať mladých ľudí do DHZ.

V ďalšej časti vystúpil generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, ktorý ponúkol na úvahu niekoľko závažných tém, medzi ktorými boli:

Zjednotenie pravidiel podľa pravidiel hasičského športu
Vytvorenie federácie (asociácie), do ktorej by boli združené ligy fungujúce na Slovensku a ktorá by sa v budúcnosti mohla uchádzať o poskytovanie finančných prostriedkov z rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Poistenie členov hasičských líg na súťažiach organizovaných týmito ligami
Používanie techniky DHZO v rámci súťaží organizovaných hasičskými ligami a správanie sa členov pri používaní týchto vozidiel
K uvedeným témam sa zo strany zástupcov hasičských líg rozprúdila široká diskusia, na základe ktorej boli v závere stretnutia prijaté tieto závery:

Zverejniť pravidlá hasičského športu na stránke DPO SR
Vytvoriť prípravný výbor na založenie asociácie (federácie), ktorá by združovala jednotlivé hasičské ligy na Slovensku.
Po prestávke boli nominovaní členovia prípravného výboru, ktorými sa stali:

Sopkovič František
Koukal Michal
Šebest Marek
Szerencses Ladislav
Huliak Roman
Kamenický Ľuboš
Šarišský Matej
Molčan Dávid
Zanovit Tomáš
Semanič Miroslav
Zástupca DPO SR
Zástupca HaZZ
S pozdravom
Výbor OHL SB